Zákony

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:
§ 14
Povinnosti fyzických osôb
h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,

Zákon 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť:
§ 20
Lehoty čistenia a kontroly komína
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v lehotách: